Privacyverklaring

Stichting Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, calamiteiten, vermissing en zelfdoding. Slachtoffers kunnen bij ons terecht voor emotionele steun, begeleiding in het strafproces en hulp bij het vergoed krijgen van schade. Ook helpen wij nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen.

Stichting Slachtofferhulp Nederland werkt met betaalde en onbetaalde medewerkers. Doel is het slachtoffer te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en het waar mogelijk herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt. Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie van slachtoffers in het algemeen en stimuleert de kennisontwikkeling op dit gebied.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van leden van de community van Slachtofferhulp Nederland en is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de community is Slachtofferhulp Nederland, Moeder Theresalaan 100, 3527WB, te Utrecht. Slachtofferhulp Nederland is voor privacyvragen bereikbaar via privacy@slachtofferhulp.nl, voor hulpverlening via 0900-0101

2. Doel

Met de Community wil Slachtofferhulp Nederland bereiken dat mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt herkenning en erkenning vinden en informatie en ervaringen met elkaar kunnen delen.

3. Persoonsgegevens

Voor het leveren van bijdragen aan de community is registratie verplicht. Bij registratie moeten een e-mailadres, wachtwoord en gebruikersnaam (nickname/ pseudoniem waaronder de bijdragen worden gepubliceerd) worden opgegeven. De datum en tijd waarop een lid zich registreert wordt door Slachtofferhulp Nederland vastgelegd. Ook wordt de datum en tijd vastgelegd waarop het lid voor het laatst actief was. Slachtofferhulp Nederland legt daarnaast de IP-adressen van de bezoekers vast. De verkregen gegevens worden niet op het internet gepubliceerd, met uitzondering van de gekozen gebruikersnaam en de door het lid zelf geplaatste berichten op de publieke groep van de Community.

De gegevens worden door Slachtofferhulp Nederland gebruikt voor zover nodig om leden in staat te stellen bijdragen op de community te plaatsen, bijdragen te corrigeren, bijdragen te verwijderen, eventueel misbruik van de community te bestrijden en voor het beheer van de Community door Slachtofferhulp Nederland .

Het e-mailadres wordt door Slachtofferhulp Nederland gebruikt om :

  • de gekozen gebruikersnaam en het wachtwoord te bevestigen
  • notificaties te versturen van nieuw geplaatste reacties (dit kan het lid zelf instellen)
  • eventueel een nieuw wachtwoord toe te sturen

De gegevens worden door Slachtofferhulp Nederland niet aan derden verstrekt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan de bevoegde instanties.

4. Toegang tot de groepen van de Community van Slachtofferhulp Nederland

Leden van de community kunnen zich aanmelden voor groepen. De  groep waar iemand lid van is, bepaalt de zichtbaarheid van de berichten en reacties. De Community heeft 3 verschillende soorten groepen:

  1. Openbare groepen: berichten zijn voor iedereen zichtbaar, ook voor mensen die niet zijn ingelogd en zich niet hebben geregistreerd als lid van de community. Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden van de community.
  2. Gesloten groepen: berichten en reacties zijn alleen zichtbaar voor groepsleden. Lid worden geschiedt op uitnodiging of na verificatie door een medewerker van Slachtofferhulp Nederland.

De bijdrage op de Community kan door andere communityleden op onbekende wijze verder verwerkt worden en naar eigen systemen gekopieerd worden. Slachtofferhulp Nederland is daarvoor niet aansprakelijk.

Slachtofferhulp Nederland ontraadt leden om identificeerbare informatie over zichzelf te publiceren. Indien een lid identificeerbare informatie over zichzelf publiceert kan dit ongewenste gevolgen hebben. Om eventuele nadelige gevolgen van publicatie te voorkomen, kan Slachtofferhulp Nederland bijdragen waarin identificeerbare informatie wordt gepubliceerd over derden verwijderen.

5. Vragen over privacy

Vragen over privacy kunnen per e-mail worden gesteld via privacy@slachtofferhulp.nl. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming via mailfg@slachtofferhulp.nl.

6. Beveiliging

De medewerkers van Slachtofferhulp Nederland die als beheerders van de community toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens van de leden. Deze geheimhoudingsplicht is in individuele overeenkomsten vastgelegd.

Voor de registratie van leden aan de community gebruikt Slachtofferhulp Nederland een beveiligde inlogfunctionaliteit. De verkregen gegevens worden door Slachtofferhulp Nederland opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die niet door derden van buitenaf te benaderen is. Leden van de community en derden hebben geen toegang tot elkaars persoonlijke gegevens. De pagina's binnen de besloten en gesloten groepen zijn alleen te bekijken na inloggen en niet indexeerbaar door zoekmachines.

7. Bewaartermijn

Slachtofferhulp Nederland bewaart de accountgegevens en content van een lid zo lang als hij/zij gebruik maakt van de online community. Bij inactieve accounts worden geanonimiseerde gegevens 5 jaar bewaard. Reden van anonimiseren is dat het technisch niet altijd mogelijk is om geplaatste berichten compleet te verwijderen.

IP-gegevens worden 40 dagen bewaard in log files en daarna verwijderd.